Statut Rowerowych Katowic

 Statut stowarzyszenia
Rowerowe Katowice

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

01. Stowarzyszenie Rowerowe Katowice działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

02. Stowarzyszenie identyfikuje się poprzez swą pełną nazwę: Rowerowe Katowice, nazwę skróconą: SRK, nazwą anglojęzyczną: Cycle Katowice Association oraz domenę  internetową: Rowerowe.Katowice.pl. Numery rejestracyjne, nadane Stowarzyszeniu przez organa państwa (np. KRS, NIP, REGON) nie są elementami nazwy i nie mogą być wykorzystywane do podstawowej identyfikacji organizacji.     

03. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.

04. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicą.

05. Stowarzyszenie swoje dochody przeznacza w całości na finansowanie przedsięwzięć wynikających z celów statutowych.

06. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków, realizację pewnych zadań może jednak zlecać odpłatnie osobom fizycznym lub prawnym.

07. Stowarzyszenie posiada system identyfikacji znakowej i kontekstowej, na który składają się znaki, liternictwo, kolorystyka oraz dyspozycje dotyczące sposobu ich stosowania.  

08. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych.

09. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

ROZDZIAŁ II Cele i sposoby działania

10. ……….

10. 1 Celem Stowarzyszenia jest:

a. działania na rzecz budowy i rozwoju drogowej infrastruktury rowerowej,

b. popularyzowanie roweru, jako alternatywnego środka komunikacji w mieście,

c. monitoring działań organów administracji publicznej dotyczącej spraw rowerowych,

d. działania służące poprawie bezpieczeństwa rowerzystów,

e. promowanie rekreacji i turystyki rowerowej oraz sportu rowerowego,

f. lepsze poznanie materii spraw rowerowych w drodze badań i rekonesansów.

10. 2. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje w drodze:

a. organizowanie konferencji, spotkań, konsultacji społecznych i seminariów,

b. opracowywanie raportów, prognoz i badań, inspirowanie artykułów prasowych i innych materiałów dziennikarskich (nagrań, filmów, fotoreportaży),

c. współpracy z organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami zajmującymi się zarządzaniem, projektowaniem i budową infrastruktury rowerowej,

d. organizowanie imprez rekreacyjnych, turystycznych, sportowych i kulturalnych. 

ROZDZIAŁ III Członkowie, ich prawa i obowiązki

11. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a. członków zwyczajnych – założycieli,

b. członków zwyczajnych,

c. członków honorowych,

d. członków wspierających.

12. Członkami zwyczajnymi – założycielami są osoby fizyczne, które na zebraniu założycielskim powołały Stowarzyszenie do życia.

….. 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia.

….. 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub doradczą. Członkowie wspierający nie posiadają praw wyborczych do władz Stowarzyszenia, ani głosu stanowiącego na walnym zebraniu członków.

….. 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

….. 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny sposób. Nadanie godności członka honorowego następuje przez walne zebranie członków, na wniosek zarządu, rady Stowarzyszenia lub grupy, co najmniej dziesięciu członków.

13. ……….
….. 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

a.  czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

b.. zgłaszania opinii wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,

c. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia przy realizacji celów statutowych,

d.. zaskarżania do walnego zebrania członków uchwał zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

….. 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

a. terminowego płacenia składek członkowskich,

b. uczestnictwa w walnych zebraniach, szczególnie sprawozdawczo-wyborczych,

c. uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,

d. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

….. 3. Członek honorowy nie jest zobowiązany do udziału w statutowych formach działania Stowarzyszenia, jest również zwolniony z opłacania składek członkowskich.

….. 4.Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia, bez prawa głosu stanowiącego.

….. 5. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

….. 6 Członek wspierający-osoba prawna, działa poprzez swojego, wydelegowanego przedstawiciela.

14 ……….

….. 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej zarządowi,

b. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

c. wykluczenia ze Stowarzyszenia w drodze uchwały zarządu w przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał,

d. wykluczenia ze Stowarzyszenia w drodze uchwały zarządu wynikającej z wielokrotnego nie uczestniczenia w walnych zebraniach, szczególnie sprawozdawczo-wyborczych,

e. wykluczenia ze Stowarzyszenia w drodze uchwały zarządu spowodowanej uporczywym nie opłacaniem składek członkowskich.

….. 2. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu w terminie czternastu dni od daty podjęcia stosownej uchwały, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia i wskazując na prawo wniesienia odwołania od tej decyzji w terminie czternastu dni. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez najbliższe walne zebranie członków.

….. 3. Do osób, którym odmówiono członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2 tego paragrafu.

ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna

15.  Władzami Stowarzyszenia są:

…..  a. walne zebranie członków SRK,
…..  b. rada Stowarzyszenia,
…..  c. zarząd,
…..  d. komisja rewizyjna.

16. Generalną zasadą jest, że uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, gdy w głosowaniu bierze udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania. Wyjątek stanowią przypadki, co do których dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej,

a. wybory władz Stowarzyszenia, które zasadniczo wyłaniane są w głosowaniu niejawnym,
b. uchwał dotyczących konkretnych osób, a w szczególności przyjmowania i wykluczania ze Stowarzyszenia.

17.  Kadencje zarządu i komisji rewizyjnej Stowarzyszenia trwają dwa lata.

             a. Członkowie zarządu i komisji rewizyjnej pełnią swe funkcje do czasu zwołania sprawozdawczego walnego zebrania członków, które powinno się odbyć najdalej w terminie sześciu miesięcy od dnia kończącego daną kadencję.
             b. W uzasadnionych okolicznościach, decyzją walnego zebrania członków podejmowaną na wniosek zarządu lub dziesięciu członków Stowarzyszenia, czas kadencji może ulec skróceniu lub wydłużeniu.

18 Walne Zebranie Członków

….. 1. Walne zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Są dwa rodzaje tych zebrań: zwyczajne walne zebranie członków oraz sprawozdawcze walne zebranie członków. W niektórym miejscach dalszej części statutu, walne zebranie członków będziemy skrótowo nazywali też „walnym zebraniem” lub „zebraniem’.

….. 2. Walne zebrania odbywają się, co najmniej raz na dwanaście miesięcy.

….. 3. Sprawozdawcze walne zebranie dokonuje podsumowania pracy zarządu, udziela mu absolutorium, dokonuje wyboru nowego zarządu i komisji rewizyjnej.

….. 4. O miejscu, terminie i porządku obrad walnego zebrania zarząd powiadamia członków, co najmniej na dziesięć dni przed jego terminem. Może tego dokonać w trojaki sposób: pocztą elektroniczną na określony w deklaracji członkowskiej adres e-mail, krótką wiadomością tekstową (SMS) na numer telefonu komórkowego określony w deklaracji członkowskiej lub listem tradycyjnym, na określony w deklaracji członkowskiej adres domowy lub służbowy.

….. 5. W wypadku obecności na zebraniu mniej niż połowy uprawnionych do głosowania zarząd, powinien ogłosić organizację zebrania w trybie nadzwyczajnym, zwanym też „zebraniem w drugim terminie”. Zwołanie zebrania w trybie nadzwyczajnym odbywa się tak jak w przypadku innych zebrań, przy czym wszyscy członkowie muszą być poinformowani, że jest to „zebranie w drugim terminie”. Dla ważności uchwał wystarcza na nim zwyczajna większość głosów (połowa plus jeden) liczona od liczby wszystkich uczestników zebrania. Takie zebranie nie może dokonywać zmiany statutu, jak również nie może stanowić o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

….. 6. Dopuszcza się udział w głosowaniu przez wyznaczonego pełnomocnika, którym może być wyłącznie pełnoprawny członek Stowarzyszenia.

19. .

1. Obradami walnego zebrania kieruje przewodniczący, wybierany każdorazowo przez jego uczestników. Przewodniczący powołuje sekretarza/-rzy zebrania oraz komisję skrutacyjną.

2. Walne zebranie członków może być zwołane:

….. a. z inicjatywy zarządu,

….. b. na żądanie komisji rewizyjnej – w takim wypadku zarząd zobowiązany jest spełnić to żądanie, podejmując stosowne działania (rozsyłkę ogłoszeń, rezerwację lokalu, organizację działań związanych z przeprowadzeniem głosowań i wyborów), a jeśli ich nie podejmie (albo zajdzie uzasadnione podejrzenie, że tego nie zrobi) komisja rewizyjna może zebranie zwołać samodzielnie,

….. c. na żądanie, co najmniej dziesięciu członków Stowarzyszenia (uwagi dotyczące udziału zarządu w pracach organizacyjnych dotyczących zebrania – wyrażone w punkcie 2.b niniejszego paragrafu – pozostają aktualne także w tym miejscu).

20. …………
001, Do kompetencji walnego zebrania członków w szczególności należy:

….. a. określanie perspektywicznych i doraźnych kierunków działania Stowarzyszenia,

….. b. uchwalanie zmian statutu,

….. c. uchwalanie regulaminów,

….. d. uchwalanie budżetu,

….. e. udzielanie absolutorium zarządowi i komisji rewizyjnej,

….. f. wybór zarządu, a w szczególności wybór prezesa (indywidualnie), wiceprezesów (indywidualnie) oraz członków zarządu Stowarzyszenia (in gremio),

….. g.wybór komisji rewizyjnej wraz z jej przewodniczącym i zastępcami (in gremio),

….. h. wybór członków rady Stowarzyszenia (in gremio) wraz z jej przewodniczącym i dwoma wiceprzewodniczącymi (indywidualnie),

….. i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej,

….. j. ustalanie wysokości składek członkowskich,

….. k. rozpatrywanie wszelkich wniosków zgłoszonych przez członków,

….. l. rozpatrywanie wszelkich odwołań od uchwał zarządu Stowarzyszenia, w szczególności w sprawach członkowskich,

….. ł.zatwierdzanie (ratyfikowanie) umów z organizacjami gospodarczymi, społecznościowymi oraz organami państwowymi, zawartymi wcześniej przez zarząd,

….. m. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

….. n. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady

Szczegółowe zasady dotyczące obrad zostaną opracowane w regulaminie walnych zebrań członków Stowarzyszenia.

Rada Stowarzyszenia

21. Rada Stowarzyszenia jest organem doradczym i opiniującym Stowarzyszenia.

….. 1. W jej skład wchodzą: członkowie zarządu, komisji rewizyjnej, reprezentanci aktywu organizacji, członkowie honorowi. Liczba członków rady nie może przekraczać dwudziestu osób, ale może być mniejsza. Każdorazowo ustala to, wybierające radę, walne zebranie członków. Kadencja rady trwa dwa lata.

….. 2. Skład rady wyłaniany jest w drodze głosowania jawnego. Wybory odbywają się w trakcie sprawozdawczego walnego zebrania członków. W trakcie corocznych, walnych zebrań członków mogą być – o ile zajdzie taka potrzeba – dokonywane wybory uzupełniające.

….. 3. Członkowie zarządu oraz komisji rewizyjnej uzyskują miejsce w radzie automatycznie, wraz z wyborem do władz. Wszyscy inni jej członkowie wybierani są w normalnym trybie wyborczym.

….. 4.Posiedzenia rady odbywają się, co najmniej raz na trzy miesiące (kwartał). Przewodniczy im przewodniczący i dwóch zastępców, którzy stanowią prezydium rady. Zadaniem prezydium jest organizacja prac rady, tak w zakresie merytorycznym, jak i organizacyjno -logistycznym. Podobnie jak członkowie komisji rewizyjnej, przewodniczący i jego dwóch zastępców, mają prawo do uczestnictwa w posiedzeniach zarządu, bez głosu stanowiącego.

….. 5. Rada opiniuje bieżące i perspektywiczne działania Stowarzyszenia, wypowiada się na temat stanu infrastruktury rowerowej w Katowicach, na Śląsku i w Polsce, kierunków zamian, sytuacji w środowisku, podejmuje tematy interwencyjne.

….. 6. Decyzje rady dla zarządu Stowarzyszenia mają charakter obligatoryjny.

Zarząd

22.  Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, wykonuje uchwały walnego zebrania członków oraz zalecenia komisji rewizyjnej, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność przed walnym zebraniem członków.

 1. Zarząd składa się z zespołu od trzech do pięciu osób: prezesa, dwóch wiceprezesów oraz ewentualnie dwóch członków (o liczbie aktualnie wybieranych członków decyduje walne zebranie)
 2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia, śmierci lub odwołania członka zarządu lub komisji rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy tych organów jest uzupełniany w wyborach uzupełniających dokonywanych przez – specjalnie zwołane w tym celu – walne zebranie członków.
 3. Jeśli zarząd i/lub komisja rewizyjna uznają, że jest to celowe, mogą podjąć decyzję
  o rezygnacji z uzupełnienia swego składu i działać w składzie uszczuplonym. Decyzja taka musi być zatwierdzona przez najbliższe walne zebranie członków.
 4. W wypadku konieczności wyboru wszystkich członków danego organu, wybór nowego składu osobowego dokonuje się w trybie sprawozdawczego walnego zebrania członków.

23. Do zakresu działania zarządu należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał walnego zebrania członków,
 2. określanie szczegółowych kierunków działania,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. zwoływanie walnych zebrań członków,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
 6. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 7. zawieranie umów z organizacjami gospodarczymi i społecznościowymi, organami państwowymi, podmiotami gospodarczymi,
 8. składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym zebraniu członków, nie rzadziej niż raz na dwanaście miesięcy.

Komisja Rewizyjna

24, Zadaniem komisji rewizyjnej jest kontrola nad zarządem.

 1. Komisja rewizyjna składa się z dwóch lub trzech członków, w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i – ewentualnie – sekretarza.
 2. Skład komisji rewizyjnej ustalany jest w drodze głosowania (in gremio) przez walne zebranie.
 3. Komisja rewizyjna pracuje na bieżąco w trybie komunikacji telefonicznej, internetowej oraz spotkań bezpośrednich. Jej praca powinna być dokumentowana.

25. Do zakresu działania komisji rewizyjnej należy:

 1. sprawowanie bieżącej kontroli nad działalnością zarządu,
 2. nadzór nad przestrzeganiem statutu i to zarówno przez zarząd jak i poszczególnych członków Stowarzyszenia,
 3. zwracanie uwagi na dysfunkcjonalne zachowania wewnątrz Stowarzyszenia – zarówno członków władz jak i zwykłych członków – które mogą się przyczynić do destrukcji struktur lub standardów działania organizacji,
 4. występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 5. prawo żądania zwołania walnego zebrania członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania zarządu,
 6. zwoływanie walnego zebrania członków, w razie nie zwołania go przez zarząd (vide: 19, punkt 2. b.)
 7. składanie na walnym zebraniu członków wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi Stowarzyszenia i komisji rewizyjnej,
 8. składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym zebraniu członków.

26. Członkowie komisji rewizyjnej mają prawo i obowiązek brać udział, z głosem doradczym (niestanowiącym) w posiedzeniach zarządu. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, za wyjątkiem udziału w jego radzie.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze

27. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze, prawa majątkowe

28. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie,
 2. dotacje, dofinansowania, granty, darowizny,
 3. wpływy z działalności statutowej,
 4. licencje i patenty, jak również – projekty autorskie, o charakterze formatów imprezowych, szkoleniowych, konferencyjnych (produkty programowe).
 5. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, zasadniczo powinny być przechowywane na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, winny być jak najszybciej przekazywane na konto.

ROZDZIAŁ VI

Sposób reprezentacji Stowarzyszenia

29. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, także te o charakterze majątkowym, może wyrażać (zatwierdzać – podpisywać) każdy pojedynczy członek zarządu, pod warunkiem, że ma do tego upoważnienie zarządu w formie delegacji uprawnień lub uchwały (wspomniane delegacje uprawnień/uchwały powinny znajdować się w archiwum Stowarzyszenia i na każde żądanie zainteresowanych stron być do wglądu). Posiadanie upoważnienia członek zarządu anonsuje ustnie, potwierdza zaś w formie pisemnej, np. poprzez adnotację obok swego podpisu w brzmieniu: w imieniu zarządu stowarzyszenia Rowerowe Katowice, lub: z upoważnienia zarządu stowarzyszenia Rowerowe Katowice.

ROZDZIAŁ VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

30. Zmiana statutu Stowarzyszenia, jak również uchwała o jego rozwiązaniu, może być dokonana tylko przez zwołane w takim celu walne zebranie członków. Uchwały – nowelizująca statut i rozwiązująca Stowarzyszenie – wymagają poparcia przez połowę członków takiego zebrania plus jeden, przy udziale w zebraniu (i takim głosowaniu), co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, walne zebranie członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji, przeznaczenie majątku Stowarzyszenia
  i wyznaczenie likwidatora.
 2. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych
  w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”.

ROZDZIAŁ VIII

Przepisy końcowe

31. Stowarzyszenie w swej działalności przestrzega aktualnych regulacji prawnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Zasadnicze paragrafy statutu, konstytutywne dla powołania Stowarzyszenia przyjęto 24 czerwca 2015, w czasie
I sesji zebrania założycielskiego, w Katowicach. W czasie II sesji zebrania założycielskiego, 26 stycznia 2016, został on ostatecznie przyjęty jako statut stowarzyszenia Rowerowe Katowice.

Statut – dokument pdf (do pobrania)