Statut Rowerowych Katowic

 Statut stowarzyszenia
Rowerowe Katowice

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

01. Stowarzyszenie Rowerowe Katowice działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

02. Stowarzyszenie identyfikuje się poprzez swą pełną nazwę: Rowerowe Katowice, nazwę skróconą: SRK, nazwą anglojęzyczną: Cycle Katowice Association oraz domenę  internetową: Rowerowe.Katowice.pl. Numery rejestracyjne, nadane Stowarzyszeniu przez organa państwa (np. KRS, NIP, REGON) nie są elementami nazwy i nie mogą być wykorzystywane do podstawowej identyfikacji organizacji.     

03. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.

04. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicą.

05. Stowarzyszenie swoje dochody przeznacza w całości na finansowanie przedsięwzięć wynikających z celów statutowych.

06. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków, realizację pewnych zadań może jednak zlecać odpłatnie osobom fizycznym lub prawnym.

07. Stowarzyszenie posiada system identyfikacji znakowej i kontekstowej, na który składają się znaki, liternictwo, kolorystyka oraz dyspozycje dotyczące sposobu ich stosowania.  

08. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych.

09. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

ROZDZIAŁ II Cele i sposoby działania

10. ……….

10. 1 Celem Stowarzyszenia jest:

a. działania na rzecz budowy i rozwoju drogowej infrastruktury rowerowej,

b. popularyzowanie roweru, jako alternatywnego środka komunikacji w mieście,

c. monitoring działań organów administracji publicznej dotyczącej spraw rowerowych,

d. działania służące poprawie bezpieczeństwa rowerzystów,

e. promowanie rekreacji i turystyki rowerowej oraz sportu rowerowego,

f. lepsze poznanie materii spraw rowerowych w drodze badań i rekonesansów.

10. 2. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje w drodze:

a. organizowanie konferencji, spotkań, konsultacji społecznych i seminariów,

b. opracowywanie raportów, prognoz i badań, inspirowanie artykułów prasowych i innych materiałów dziennikarskich (nagrań, filmów, fotoreportaży),

c. współpracy z organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami zajmującymi się zarządzaniem, projektowaniem i budową infrastruktury rowerowej,

d. organizowanie imprez rekreacyjnych, turystycznych, sportowych i kulturalnych.  Czytaj dalej „Statut Rowerowych Katowic”