dane rejestru KRS

numer KRS 0000612493
NIP 6342860938
REGON 36418730900000
Data rejestracji 12 kwietnia 2016 r.

adres siedziby : Stefana Okrzei 6 / 35, 40-126 Katowice, Polska

Sposób reprezentacji stowarzyszenia:
Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia, także te o charakterze majątkowym, może wyrażać (zatwierdzać – podpisywać) każdy pojedynczy członek zarządu.

cele działania
1. Działania na rzecz budowy I rozwoju drogowej infrastruktury rowerowej,
2. Popularyzowanie roweru jako alternatywnego środka komunikacji w mieście,
3. Monitoring działań organów administracji publicznej dotyczącej spraw rowerowych,
4. Działania służące poprawie bezpieczeństwa rowerzystów,
5. Promowanie rekreacji I turystyki rowerowej oraz sportu rowerowego,
6. Lepsze poznanie materii spraw rowerowych w drodze badań I rekonesansów.

Organ sprawujący nadzór: PREZYDENT MIASTA KATOWICE